پژک صفري
پژک صفري

يا سبز ... كرد قرمز ما را يا

بيرنگ مي كنند شما را يا

افتادنم ... بيفت ... نيفتاده ست

يك اتفاق تازه خدايا يا

شيطان سلام كرد به آدم آ

خر شد (نباش اين همه) حوّا يا

گل يا گلاب يا گُهِ سگ يا هر

چيزي كه نيست نيست و اِلّا يا

بشمار م ا ر م ا ر خودت را يك

يك يا دو يا سه يا دو سه تا يا يا

يك آ دو آ سه آ دو سه تا ... اصلا"

آ آ ا ُ آ ا ِ آ ا ُ ا ِ آ آ يا

- كافي ست (نيست !) هست بگو هستي

هستم ولي خداي خدا آيا ؟


0+
Home- Email- RSS