پژک صفري
پژک صفري
حتا ...
حتا اگر شده در رؤيا
يک دم نسيم حياتم باش
ديگر رسيده به لب جانم
اي عشق، فکر نجاتم باش
1+
1 Comments:
Anonymous ن ن ج و ن said...
دست به دامن دشمن شدی ؟

Home- Email- RSS