پژک صفري
پژک صفري
هستم
تا هستی و هست گرچه پستم، هستم

تا با تو خیال می‌پرستم، هستم

هرچند که نیستم به چشم تو / کسی

تا خاک کف پای تو هستم، هستم
0+
Home- Email- RSS