پژک صفري
پژک صفري
ما
خواب است و خیال، بودن من با تو

ای کاش نبود بین ما، من یا تو

تو، یک تو، صد هزار تو، امّا من

من، یک من، صد هزار من، امّا تو ...
0+
Home- Email- RSS