پژک صفري
پژک صفري
ع
بگاو، شاخ الاغی که قرمزی با لج!

بخوک، ای لجنِ ریق‌خوار  پا در کج!

کلاس: قهوه و گیتار و دود در صورت

مِلاس: فضله‌ی یک صفر گنده در مخرج

نپوش سیب و صدا را به خون و خاکستر!

نپاش بی نم باران ستاره‌ها را بج!

سه قتل می‌روی از آلت خودت بالا

دو غار می‌شوی از باد معده‌ات منتج

بمیر زودتر ای از دهانِ در دشنام!

بپوس زودتر ای در لباسِ از رج رج!
0+
Home- Email- RSS